Tác giả: Seesaw
Họa sĩ: Seesaw
1mins

Love language mà không cần nói thành lời

Có thực sự phải nói lời yêu để thật yêu? ?